โรคความดันโรหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

เป็นโรคที่คนส่วนมากรู้จักหรือคุ้นหู แต่น้อยคนที่จะทราบว่า โรคนี้เป็นโรคที่เกิดแพร่หลายทั่วโลกมากที่สุดโรคหนึ่ง โรคความดันโลหิตสูงมีความชุกสูงในประชากรสูงอายุไทย และโรคนี้เป็นหนึ่งในโรคที่บั่นทอนสุขภาพ รวมทั้งคร่าชีวิตผู้สูงอายุไปปีละไม่น้อย

Read more

error: Content is protected !!